Regulamin Serwisu

§ 1. Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu SeoTek.pl.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie definicję oznaczają odpowiednio:
SeoTek.pl – należy przez to rozumieć stronę internetową (serwis) własnością jest osoba prywatna: Marcin Dolecki zamieszkały w Olsztynie, NIP 7393033950.
Dane teleadresowe:
Marcin Dolecki
Olsztyn 10-250, ul. Okopowa 14
e-mail seotekinfo@gmail.com
Telefon: 884 304 745

Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Serwis SeoTek.pl.

§ 2. Usługi świadczone przez Serwis
1. Strona SeoTek.pl umożliwia na odpłatne skorzystanie z programu dostępnego na stronie przez określony okres czasu. Program umożliwia generowanie tekstów reklamowych.
2. Warunkiem pełnego korzystania z serwisu jest zarejestrowanie się w serwisie i uiszczenie opłaty.
3. Dostęp do serwisu przewidziany jest tylko dla jednej osoby fizycznej. W przypadku gdy z jednego konta użytkownika korzysta więcej niż jedna osoba, administrator może zablokować konto użytkownika, bez żadnych konsekwencji. Jeden Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu na wielu urządzeniach (komputer, tablet, Smartphone). Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych usług jednocześnie gwarantując niezmienność ceny usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał zapłaty.
§ 3. Rozliczenia transakcji
Serwis SeoTek.pl – Rozliczenia transakcji kartą kredytową, lub przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal.pl.
Uzyskanie dostępu do pełnej wersji programu na 1 dzień kosztuje 7 zł brutto i 18 zł brutto na 3 dni.
§ 4. Konto i dane osobowe
1. Użytkownik przed dokonaniem zakupu dostępu do usługi na czas określony zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem umieszczonym na stronie https://seotek.pl/program/regulamin-i-kontakt/
2. Serwis przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
§ 5. Zasady ogólne korzystania z Serwisu
1. Do korzystania z usług Serwisu SeoTek.pl niezbędne jest posiadanie przez użytkownika:
– dostępu do sieci Internet,
– skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0
– w razie pobierania plików z Serwisu – posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
– korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
– powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
– powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu,
– powstrzymywania się od jakichkolwiek działań narażających Serwis na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie zakupionego dostępu do testów innym Użytkownikom,
– przestrzegania praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
3. Użytkownikowi zabrania się:
– Utrudniania innym Użytkownikom korzystania z SeoTek.pl, wszelkich działań, które mogą zakłócić pracę serwisu i innych użytkowników (używanie skryptów i programów zakłócających)
– Umieszczania materiałów (tekstów, stron, grafik, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów, treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie.
– Kopiowania zawartości strony, grafik, skryptów itp.
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
– uniemożliwienie korzystania z Serwisu, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
– skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła do konta Użytkownika,
– utratę danych wynikłą z awarii sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu,
– szkody powstałe wskutek niedostarczenia lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Serwisu,
– treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika,
– negatywny działania wyszukiwarek internetowych w wyniku korzystania z tekstów wygenerowanych na stronie SeoTek.pl
§ 6. Reklamacja
1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania serwisu, problemy które mogące występować z tytułu świadczenia usług mogą być reklamowane poprzez adres poczty: seotekinfo@gmail.com. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Serwis w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.
2. Serwis SeoTek.pl nie przyjmuje zwrotów zakupionej usługi dostępu do serwisu, ponieważ każdy użytkownik, uprzednio przed wykupieniem czasowego dostępu, ma możliwość przetestowania serwisu lub aplikacji mobilnej. Wyjątkiem jest ewidentna wina serwisu, która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie serwisu.
3. Zwrot pieniędzy może nastąpić jedynie gdy dostęp do serwisu zostanie naruszony z ewidentnej winy serwisu SeoTek.pl
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin wchodzi w życie 22 lipca 2019 roku.
2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
3. Każda zmiana w regulaminie zostanie ogłoszona w serwisie.